Pirkimo taisyklės

Pardavėjas – UAB „ENERGY GREEN“, juridinio asmens kodas 302497397, buveinės adresas Algirdo g. 46, Vilnius.

Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis Pardavėjo parduodamas prekes.

Pirkimo – pardavimo taisyklės – tai Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu iš Pardavėjo susijusios nuostatos.

Asmens duomenų apsauga – bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra pateikiama Pardavėjui, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika (https://energygreen.lt/privatumo-politika/), atitinkanti asmens duomenų apsaugos įstatymus.

 1. Priekių užsakymas, kaina ir atsiskaitymo tvarka:
  1. Parduodamų prekių kainos nustatomos Pardavėjo Pirkėjui pateiktame Komerciniame pasiūlyme. Komerciniame pasiūlyme aiškiai apibrėžtos prekės, paslaugos, jų kiekis ir kaina, apmokėjimo sąlygos ir preliminarus pristatymo terminas. Komercinio pasiūlymo galiojimo laikas: 30 kalendorinių dienų, jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip. Komerciniu pasiūlymu laikomas pranešimas el. komunikacijos priemonėmis, kuriame nurodyti aukščiau išvardinti elementai. Tokio pasiūlymo galiojimas skaičiuojamas nuo Pardavėjo pranešimo išsiuntimo dienos. Pasiūlymo galiojimo terminui pasibaigus ir Šalims nesusitarus dėl prekių užsakymo, Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti prekių kainą. Prekių pristatymo terminas nėra įpareigojantis viso Komercinio pasiūlymo galiojimo laiku.
  2. Komercinis pasiūlymas yra visuminis ir nedalomas. Pirkėjui norint įsigyti dalį prekių, nurodytų Pardavėjo Komerciniame pasiūlyme, Pardavėjas turi teisę parengti naują Komercinį pasiūlymą pagal Pirkėjo pateiktą atnaujintą poreikį.
  3. Šalys aiškiai susitaria, kad Pirkėjo užsakymas įsigalioja ir tampa Šalims privalomas Pirkėjui apmokėjus pagal Komerciniame pasiūlyme pateiktas sąlygas ir atsiuntus mokėjimo kopiją el. paštu Pardavėjui. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Pirkėjui apmokėjus, bet neatsiuntus mokėjimo kopijos Pardavėjui, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl galimo užsakymo vėlavimo.
  4. Pirkėjas turi teisę atšaukti savo užsakymą per 2 (dvi) darbo dienas iki Pardavėjo užsakymo patvirtinimo momento.
  5. Pirkėjui galutinai neatsiskaičius už prekes, Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekių Pirkėjui.
  6. Prekes Pirkėjas atsiima savo transportu Pardavėjo nurodytoje vietoje arba prekės pristatomos Pirkėjui pasitelkus trečiuosius asmenis (kurjerius). Konkretus Prekių pristatymo būdas, adresas ir rekvizitai atskirai aptariami Pardavėjui tvirtinant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
 2. Gaminių kokybė ir pakavimas, prekių grąžinimas
  1. Pirkėjas įsipareigoja sandėliuoti prekes sausoje patalpoje ir saugoti nuo mechaninių pažeidimų. Produktai turi būti sumontuoti tinkamą kvalifikaciją turinčių specialistų pagal produkto montavimo instrukciją. Pardavėjas neatsako už prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas jas naudojo ne pagal paskirtį, naudojo nesilaikydamas prekių naudojimosi instrukcijų arba jeigu produto kokybė pablogėjo dėl netinkamo sandėliavimo.
  2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui pagal gamintojo reikalavimus supakuotas prekes.
  3. Pirkėjas, priimdamas prekes, privalo atlikti išorinę prekių ir pakuotės apžiūrą. Pardavėjas neatsako už jokias pretenzijas dėl prekių asortimento, kiekio trūkumo, defektų, kurie turėjo būti akivaizdžiai matomi priimant prekes. Prekių asortimento, kiekio, kokybės bei pakavimo neatitikimai turi būti pripažinti abiejų Šalių atstovų.
  4. Išaiškėjus, kad Pirkėjui pateikta prekė neatitinka Pardavėjo deklaruojamų techninių charakteristikų arba nukrypimų tolerancijos yra didesnės negu yra Pardavėjo deklaruojamos, arba neatitinka užsakymo reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes priimti atgal ir per įmanomai trumpą laiką pakeisti kokybiškomis savo transportu ir sąskaita. Jei nėra galimybės pakeisti prekes, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą kainą.
  5. Išaiškėjus, kad Pirkėjui pateikta ne ta prekė, kuri buvo nurodyta užsakyme, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes priimti atgal ir per įmanomai trumpą laiką pakeisti užsakymą atitinkančiomis prekėmis savo transportu ir sąskaita. Jei nėra galimybės pakeisti prekes, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą kainą. Šalys aiškiai susitaria, o Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad prekė grąžinimo atveju nebus panaudota, pažeista, prekė bus grąžinama Pardavėjui su originalia pakuote. Šio Pirkėjo įsipareigojimo nevykdymas (netinkamas vykdymas) suteikia teisę Pardavėjui atsisakyti priimti prekę.
  6. Pirkėjas gali pareikšti pretenzijas Pardavėjui šiais terminais, skaičiuojant nuo prekių priėmimo/gavimo datos:
   1. dėl prekių kiekio, asortimento neatitikimo arba dėl pastebėtų išorinių defektų – per 2 (dvi) darbo dienas;
   2. nustačius prekių neatitikimą techninėms charakteristikoms – per 20 (dvidešimt) darbo dienų;
   3. dėl išaiškėjusių paslėptų Prekės kokybės neatitikimų – per 2 (dvejų) kalendorinių metų laikotarpį.
  7. Pretenzijos turi būti pateikiamos raštu, pridedant visus jas patvirtinančius dokumentus. Pretenziją gavusi šalis privalo ją nagrinėti skubos tvarka ir baigiamąsias išvadas pateikti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo gavimo datos.
  8. Kokybiškos, pagal užsakymą Pirkėjui pateiktos (pristatytos) prekės, gali būti grąžinamos ir keičiamos tik tuo atveju, jeigu yra neišpakuotos, nepanaudotos ir Pardavėjas dėl jų grąžinimo sutinka. Prekės grąžinimo išlaidos visais atvejais tenka Pirkėjui. Pardavėjo taikomi prekių grąžinimo įkainiai yra tie patys, kaip ir perkant prekes.
 3. Šalių atsakomybė
  1. Už delsimą atsiskaityti Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, įsipareigoja sumokėti 0,02% dydžio delspinigių nuo nesumokėtos Pardavėjui sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai sumokami per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pardavėjo pareikalavimo sumokėti delspinigius dienos.
  2. Skolos išieškojimo atveju visas Pardavėjo išlaidas, susijusias su Pirkėjo skola (kai Pirkėjas priverstas dėl skolos grąžinimo kreiptis į trečią šalį), dengia Pirkėjas.
 4. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  3. Ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl šių Pirkimo – pardavimo taisyklių vykdymo ar susiję su jomis, sprendžiami derybomis. Šalims nepavykus sureguliuoti nesutarimų derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinių derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Pardavėjo registruotos buveinės vietą.